Utleiere bør flytte fokus!

 • For langsiktige eiere bør egnethet, fleksibilitet og utviklingspotensial være viktigere enn eksisterende kontantstrøm. Mange gårdeiere med fokus på offentlige leietakere har en høy grad av «implisitt ledighet» i sin portefølje.
 • Eiendommene du eier må kunne la seg transformere i tråd med utviklingen og behov for moderne arbeidsplassløsninger.
 • Bygget bør kunne utvikles sammen med eksisterende leietakere.
 • Leietakernes preferanser endrer seg over tid. Cellekontor – landskap – aktivitetsbasert. Du vil unngå at de flytter!
 • Fokus på arealeffektive løsninger. Gårdeiere/meglere kan ikke lenger ha fokus på leie ut flest mulig kvadratmeter, men heller leie ut effektive kvadratmeter til en høyere pris. 
 • Gårdeiere som «knekker koden» og forstår betydningen av å tilby virkelige  arealeffektive lokaler vinner flest konkurranser. Det tiltrekker flere leietakere.  
 • Det viktigste for leietaker er ikke prisen per m2, men totale leiekostnader.
 • Utleiere må være enda mer proaktive i reforhandlingssaker. Lag en «pakke» slik at eksisterende leieavtaler forlenges. Da unngår man at leietaker går ut i markedet.
 • Gårdeier kan SELV påvirke telleren i yieldbrøken. Nevneren vil svinge i tråd med utviklingen i rente- og obligasjonsmarkedet
 • Teknologi og investeringer i tekniske anlegg vil ikke kunne kompensere hvis byggets geometri er lite egnet for moderne arbeidsplassløsninger. 
 • 50% av alle kontorarealer står tomme. Det er ikke bærekraftige, hverken for utleier eller leietaker