AreaSim Insight & Valuation

AreaSim er den perfekte sparringspartneren ved utleie og reforhandlinger, eller ved kjøp og salg av eiendom med offentlige leietakere.

Mange offentlige virksomheter vurderer nå helt andre arbeidsplasskonsepter enn det som tradisjonelt har vært vanlig. De har helt andre krav til kostnadseffektivisering og arealbruk. En egnethetsvurdering av eiendommene i din portefølje vil avklare om du har kurante kontorbygg elle ikke   

FLYTT FOKUS! 

 • For langsiktige eiere bør egnethet, fleksibilitet og utviklingspotensial være viktigere enn eksisterende kontantstrøm. Mange gårdeiere med fokus på offentlige leietakere har en høy grad av «implisitt ledighet» i sin portefølje.
 • Eiendommene du eier må kunne la seg transformere i tråd med utviklingen og behov for moderne arbeidsplassløsninger.
 • Bygget bør kunne utvikles sammen med eksisterende leietakere.
 • Leietakernes preferanser endrer seg over tid. Cellekontor – landskap – aktivitetsbasert. Du vil unngå at de flytter!
 • Fokus på arealeffektive løsninger. Gårdeiere/meglere kan ikke lenger ha fokus på leie ut flest mulig kvadratmeter, men heller leie ut effektive kvadratmeter til en høyere pris. 
 • Gårdeiere som «knekker koden» og forstår betydningen av å tilby virkelige  arealeffektive lokaler vinner flest konkurranser. Det tiltrekker flere leietakere.  
 • Det viktigste for leietaker er ikke prisen per m2, men totale leiekostnader.
 • Utleiere må være enda mer proaktive i reforhandlingssaker. Lag en «pakke» slik at eksisterende leieavtaler forlenges. Da unngår man at leietaker går ut i markedet.
 • Gårdeier kan SELV påvirke telleren i yieldbrøken. Nevneren vil svinge i tråd med utviklingen i rente- og obligasjonsmarkedet
 • Teknologi og investeringer i tekniske anlegg vil ikke kunne kompensere hvis byggets geometri er lite egnet for moderne arbeidsplassløsninger. 
 • 50% av alle kontorarealer står tomme. Det er ikke bærekraftige, hverken for utleier eller leietaker 

 

Ta kontakt