AreaSim RFP

AreaSim teamet har utviklet et digitalt planleggingsverktøy for arealutforming, tilpasset kontorvirksomheter, gårdeiere, investorer, interiørarkitekter og rådgivere i bygg- og eiendomsbransjen. 

Verktøyet gir aktørene muligheten til å simulere ulike typer arbeidsplasskonsepter, samt motta løpende arealberegninger og utkast til rom- og funksjonsprogram direkte i verktøyet. 

Videre skal verktøyet videreutvikles slik at rom og- funksjonsprogrammet kan innplasseres inn i et faktisk bygg, for videre visualisering gjennom 2D planløsning og 3D tegninger ved bruk av BIM/AI-teknologi.

Verktøyet vil hjelpe eiendomsaktører med tidligfaseplanlegging og raskt beslutningsgrunnlag for å finne optimal utforming av konkurranse- og formålsbygg i forbindelse med utleie/reforhandling og ved rehabilitering/oppføring av eksisterende og nye bygg.

 

 

Hvorfor bruke AreaSim RFP? 

Reduser arbeidstiden og optimaliser arealbruken

Å utvikle et arbeidsplasskonsept med tilhørende rom- og funksjonsprogram er tidskrevende, og mange ganger har ikke virksomheten økonomi til å bære det som tilslutt blir det foretrekkende konseptet i et ønsket søkeområde. 
 
AreaSim RFP gir gårdeiere/rådgivere/meglere muligheten til å simulere flere typer arbeidsplasskonsepter for leietaker i løpet av få minutter, samtidig som man ser konseptets påvirkning på arealbruk “live” i verktøyet. Verktøyet gjør det enklere for aktørene å rådgi i hvordan arealbruken kan optimaliseres, kutte kostnader og ikke minst finne det konseptet som er best tilpasset den enkelte virksomheten. 
 

Bærekraftig utvikling

Det beste klimatiltaket er først og fremst de kvadratmeterne som ikke bygges/leies. Eksisterende bygningsmasse må utnyttes på en bedre måte og lokalene må tilpasses til brukeren. 

Høyere kvalitet og bedre kundedialog

I dag utarbeides rom- og funksjonsprogrammene til arkitektene som oftest i Excel, og de er bygd opp på en måte som gjør de lite fleksible for å gjøre endringer direkte i kundemøter. 

Med AreaSim RFP får du ferdige utkast til rom- og funksjonsprogram uten feil direkte i verktøyet, samtidig som man enkelt kan gjøre endringer løpende i kundemøter. Verktøyet frigjør tid for arkitekten, bedrer kundedialogen og gir mer rom for kreativitet og detaljutforming. 

Verktøyet kan også benyttes til å bygge opp rom- og funksjonsprogrammer for alle typer bygg (skoler, barnehager, politistasjoner, restauranter etc.)

Meglers vederlag

I dag er meglers vederlag i stor grad knyttet opp mot antall kvadratmeter som leies ut. Dette bidrar til at mange virksomheter leier uforholdsmessig mye areal. Med AreaSim RFP blir det enklere for virksomheter å finne sitt faktiske arealbehov.